Tag: Yoruba Nation Anthem

YORUBA nation anthem

YORUBA NATION ANTHEM (Download word document or pdf, check the files below the texts) Iṣẹ wa fun’le wa Fún ilẹ ibi wa Ka gbega (2X) Ka gbega f’ayé rí 2. Igbagbọ wa ni pe B’a ti b’ẹrú La b’ọmọ K’a ṣiṣẹ (3X) K’a jọla… Continue Reading “YORUBA nation anthem”

%d bloggers like this: