YORUBA nation anthem

YORUBA NATION ANTHEM

(Download word document or pdf, check the files below the texts)

  1. Iṣẹ wa fun’le wa

Fún ilẹ ibi wa

Ka gbega (2X)

Ka gbega f’ayé rí

2. Igbagbọ wa ni pe

B’a ti b’ẹrú

La b’ọmọ

K’a ṣiṣẹ (3X)

K’a jọla

3. Iṣọkan

At’ominira

Ni K’ejẹ

K’ama lepa

Itẹsiwaju

F’opo ire

A t’oun

To dara

4. Omo Oodua dide

Bosi ipo etọ rẹ

Iwọ ni

Imọlẹ

Gbogbo adulawọ

————————————————————

Webiste: www.adeola.blog

Twitter @aderinola

Instagram: oduduwarepublik

Facebookwww.facebook.com/adeola

Hashtags: #YorubaNation #YorubaNationNow

Download pdf or word

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s