Mugabe: När firandet kan vara fel

Mugabe: När firandet kan vara fel (Previously posted in English language)

20171114_1316191957743002.jpg

av Adeola Aderounmu

Många observatörer både inom och utanför Afrika tycks ha firat störtandet av Mugabe som Zimbabwes president efter nära fyra årtionden vid makten. En sådan uppfattning är en skarp motsägelse till vad som erhölls på 1970 och 1980 talet då Mugabe agerade som hjälte för Zimbabwes självständighet.

Jag minns min reaktion när Mugabe röstades till makten för den sjätte gången år 2008. Då var han 84 år gammal och jag trodde hans pensionering var väntad, för honom att kunna vila upp sig och njuta av återstoden av sitt liv. Vid det tillfället drog jag slutsatsen att dåliga ledare, oavsett hur bra deras avsikter kan tyckas, är de som vägrar att träna eller handleda sina anhängare att ta sedan över efter dem.

Enligt min mening är Mugabes största misstag att inte ha värnat om ett fåtal unga män och kvinnor som kunde fört Zimbabwe framåt. Han var beredd att styra Zimbabwe fram till sin död, det är den enda förklaringen jag finner för en man som är 93 år gammal och inte pensionerad från offentlig service.

Det råder ingen tvekan om att Mugabe stannade för länge vid makten. Han blandade troligen ihop demokrati med monarki. I en demokrati är överföringen av makt oundviklig. De som kämpade vid sidan av Mugabe för ett självständigt Zimbabwe hade anledning att känna sig förolämpade när det blev uppenbart att Mugabe planerade överföringen av makt till sin fru. Några av dessa personer är nu politiker, om än gamla politiker, och vissa förblev i militären. De har nu säkerställt att makten togs över med våld från Mugabe, i hans gamla och hjälplösa ålder.

När den nuvarande maktstriden är avgjord, har Zimbabwes handläggare en del saker att klargöra och rätta till. Ett exempel är lagen som ger Mugabe makt att avskeda landets vice ordförande som bör återkallas genom lagstiftaren. Andra repressiva lagar i konstitutionen som är kapabla att omvandla revolutionerande, demokratiska ledare till tyranner bör avskaffas.

Zimbabwe och förvisso många andra länder i Afrika behöver granska sina politikers ämbetstider. Zimbabwe till exempel skulle troligen vuxit demokratiskt om det fanns en begränsning på antalet gånger en president kan väljas om. I länder där makten över ämbetstiden gör det till en nästan omöjlig uppgift att ändra makten genom trovärdiga val, blir begränsade mandatperioder ett motgift.

Det finns en allvarlig fara i om den använda metoden att driva bort Mugabe är firad. Användningen av militären för att korrigera politisk anomali borde inte firas eller hyllas någonstans i världen. Det förblir ett recept på våld och inbördeskrig. Det var fel att det militära alternativet var vad som togs till för att köra bort Mugabe och stoppa hans fru från att ta över makten. Valmöjligheten, som använder sig av trovärdiga omröstningar och godtagbara resultat, är alltid den bästa metoden.

Därför måste globala media presentera en balanserad rapport om situationen, oberoende av dess predisposition (kärlek eller hat) mot Mugabe. Det som hänt i Zimbabwe handlar inte bara om personen Mugabe eller hans hunger efter makt utan även om välfärden och välbefinnandet hos folket i Zimbabwe, hemma och utomlands.

Lärdomarna från Zimbabwe borde återigen öppna våra ögon om demokratins brister i vissa delar av världen och dessa lärdomar borde vara behjälpliga för diverse institutioner som främjar av inte bara demokrati men även medborgerliga rättigheter för alla människor globalt.

aderounmu@gmail.com

Footnote:

Mugabe resigned today 21st of November 2017 after 37 years in power.

Mugabe: A Wrong Type Of Celebration

There is grave danger if the method used to oust Mugabe is celebrated. The use of the military to correct political anomaly should not be celebrated or hailed anywhere in the world.

Mugabe: A Wrong Type Of Celebration

By Adeola Aderounmu

 

20171114_1316191957743002.jpg

Adeola Aderounmu

Many observers within and outside Africa seem to have celebrated the overthrown of Mugabe as the president of Zimbabwe after nearly 4 decades in power. Such a perception is a sharp contradiction to what obtained in the 1970s and 1980s when Mugabe was a hero of Zimbabwean independence.

I remember my reaction when Mugabe was voted to power for the 6th time in 2008. Then, he was 84 years and l thought he should be due for retirement so that he could rest and enjoy the rest of his days. At that moment l concluded that bad leaders, no matter how good their intentions may seem, are those who refused to train or mentor followers to take over from them.

In my opinion, Mugabe’s greatest mistake was not nurturing a few young men and women who could move Zimbabwe forward. He was prepared to rule Zimbabwe until his death and that is the only explanation l found for a man who is 93 years and not retired from public service.

No doubt about it, Mugabe overstayed in power. He probably mistook democracy for monarchy. In a democracy, the transfer of power is inevitable. Those who fought alongside Mugabe for the independence of Zimbabwe have reasons to feel insulted when it became apparent that Mugabe was planning to transfer power to his wife.

Some of these people are now politicians albeit old politicians and some remained in the military. They have now ensured that power was taken by force from Mugabe in his old, helpless ag.

When the current power tussle is settled, the handlers of Zimbabwe have a few things to clarify and rectify. For example, the law that gives  Mugabe the power to sack the Vice President of the country should be revoked through the legislature. Other repressive laws in the constitution that are capable of converting revolutionary, democratic leaders to tyrants should be abolished.

Zimbabwe and indeed many other countries in Africa need to review the tenures of their politicians. Zimbabwe for example, would probably have grown democratically if there was limitation on the number of times a president can seek for re-election. In countries where the power of incumbency makes it an almost impossible task to change power through credible elections, limited terms of office will be an antidote.

There is grave danger if the method used to oust Mugabe is celebrated. The use of the military to correct political anomaly should not be celebrated or hailed anywhere in the world. It remains a recipe for violence and civil war. It was wrong that the military option was what it took to oust Mugabe or stop his wife from taking over power. The electoral option, that which makes use of credible ballot votes and acceptable results, is always the best method.

The global media therefore need to present a balance report of the situations regardless of  its predisposition (love or hate) towards Mugabe. What has happened in Zimbabwe is not just about the person of Mugabe and his hunger for power but also about the welfare and the well-being of the people of Zimbabwe at home and abroad.

The lessons of Zimbabwe should once again opened our eyes to the inadequacies of democracy in certain parts of the world and these lessons should be instrumental to various institutions saddled with the promotion of not just democracy but civil rights of all people globally.

aderounmu@gmail.com

The Stupid Jokes, Including Mugabe On Nigeria

By Adeola Aderounmu

One day two men from Pakistan told me a joke. I’ll share it.

[Transparency International (TI) was going to rank countries in the world using the so called corruption perception index. Pakistan was going to be rated as the most corrupt country in the world. The Pakistan government got winds of the situation. They (the people in the corrupt Pakistan government) pondered on what to do to avert the situation. In the end they decided to contact Nigeria.

The Pakistan government succeeded in bribing the Nigerian government to accept the first position. This means that in place of Pakistan, Nigeria was named as the most corrupt country in the world, and Pakistan ended up in the second position. The Pakistan government was delighted that it avoided been named as the most corrupt country in the world].

This joke according to them is popular in Pakistan. The two men laughed and I looked at them with indifference.

I was in the middle of a shopping exercise with one of my former colleagues when I was told this joke. Nothing comes between me and my shopping habits, not even a stupid joke. But when I had the time to think and reflect over the joke, I realised the depth.

What I didn’t understand is how they bribed TI into accepting the swapping process.

Beyond that blind spot, I think everybody that is called a Nigerian should do his or her own analysis and weigh the joke. It was told in less than 2 minutes but I think the implications are huge.

I mean, in the league of corrupt countries, Pakistan is Baba nla corrupt country. They made this joke to be popular in their country probably to console themselves that it could have been worse. How they arrived at this crossroad of consolation is their national problem or tragedy. In 2013 they actually remain in the league of the most corrupt country, far worse than Nigeria.

Earlier this month (March 2014) Robert Mugabe allegedly made another stupid joke about Nigeria. He was celebrating his birthday and was probably drunk when he asked his people “are we now like Nigeria where you have to reach your pocket to get anything done”?

I don’t have so many words for the Pakistani guys and their stupid jokes. I don’t even know where they are now. They may be back in their more corrupt country. They may have continued with their sojourn to other climes, as usual.

However, when I followed Zimbabwe in the 2008 election I knew that his people called him “MUGABE IMBAVHA” which means Mugabe you are a thief. This was at the time that Zimbabwe had 80% unemployment rate and probably the world’s highest inflation rate at 165 000%. It was a time when a $10 million Zimbabwean note won’t last you 3 days and a queue for bread was mistaken for a queue at a polling station!

Zimbabwe 10 million dollar

Zimbabwe 10 million dollar

Mugabe is not a king but he has ruled Zimbabwe since 1980. I respect the views of the Pan-Africanists who are still in love with Mugabe but I won’t come to terms with how one man will rule one country as if the others in it are fools. I don’t fancy the looters who have ruled and ruined Nigeria and I don’t fancy sit tight rulership. I will also like to separate royal-ship from democracy.

I have no idea what inflation looks like in Zimbabwe today and I don’t know what a queue for bread looks like. It may be as long as a queue for fuel in Nigeria. The only thing I bothered to check revealed that in 2013 Zimbabwe is worse than Nigeria on the corruption index.

The stupid jokes are on Nigeria if a man like Mugabe thinks that he is a yardstick to morality and a reference mark for uprightness.

The Pakistani joke is on Nigeria, a country where 20 billion dollars can disappear without a trace.

The jokes are on Nigeria, a country that made so much money during the gulf war that all the money disappeared, 12 billion out of it ended with one man!

The stupid jokes are still on Nigeria, a country where pension funds disappear and pensioners suffer and die like rats.

Nigerians, the jokes are on you, with all the intellectual pool of people flooding Nigeria and around the world, you cannot manage your political affairs successfully.

The jokes are on Nigeria, a country ruled largely by criminals, ex-convicts and murderers.

The jokes are on Nigeria, a country where Ministers hire or buy private jets with petro-dollars and they walk free.

Nigerian Minister who stole funds to use private jet

Nigerian Minister who stole funds to use private jet

The jokes are on Nigeria, a country where “militants” and terrorists earn more money than professors and teachers.

The stupid jokes are on you, you sent a wasted generation to a national conference while your youth waste at home and abroad.

richard akinjide, one of the NPN members who destroyed and ruined Nigeria at a national conference in 2014

richard akinjide, one of the NPN members who destroyed and ruined Nigeria at a national conference in 2014

The jokes are on Nigeria; you rip money from unemployed people, maim them and even killed some of them.

Nigeria the jokes are on you when Abacha’s loot was re-looted and it now re-disappeared without a trace.

The jokes are on you when your sons whom you made governors are wanted abroad for criminal activities or at home for murder charges and stealing.

Nigeria the jokes are on you when you bring drug barons from America and other places to head political groups in Nigeria.

Nigeria the jokes are on you, you cannot provide stable electricity for yourself in the year 2014 approaching 2015.

The jokes are on you, you earn so much money you cannot provide free education and free transportation for your citizens. Where is all the money going to?

The jokes are on you, you all want to become part of government so you can steal, loot or access the national cake.

The jokes are on you Nigeria, you budget billions annually on roads and public schools, but there are no improvements. Where’s all the money?

One of the highest pregnancy related mortalities in the world! Seriously, the jokes are on you..!

The jokes are on Nigeria where the rulers cannot feed themselves from their wages, they still have to cut out billions of naira out of what is left for the masses.

The jokes are on you; you give money to terrorists and call them militants. You need to equip and train more men and women so that you can extinguish the terrorists in the Sahara and in the north. Or how do you want to define a regional military giant?

The jokes are on you, your pastors fly in jets and you drive rickety cars on dangerous roads. You walk through the valley of the shadows of death and you die actually.

Nigerian Pastors fly in jets and the worshippers go hungry on foot

Nigerian Pastors fly in jets and the worshippers go hungry on foot

The jokes are on you Nigerians, your political rulers also fly in jets and you walk to dead claiming resiliency and living on false hopes imposed on you by diverse religions.

Nigerian ruler who is buying jet after jet as the people continue to suffer

Nigerian ruler who is buying jet after jet as the people continue to suffer


Nigeria, a country full of intelligent people and uncountable resources compared to lesser countries like Pakistan and Zimbabwe, I think you brought these stupid jokes on yourselves because you continue to rob your backside with these lesser countries on the corruption scale.

Nigeria, where is your intelligence and what happened to the giant of Africa claim? Why can’t Nigerians bring themselves up to number 4 or number 3 positions on this corruption scale? One country is on number 1.

All the anomalies that you live with brought the stupid jokes on you, Nigeria. If an elephant falls, all sorts of knives will be used to dissect it, says a Yoruba adage. This is where you are as a country.

You have fallen and the daggers are diverse. You have sent mostly unintelligent and even old people to the conference. It’s a generation tagged “wasted” and they are still fighting for money and food.

Nigeria, where do you go from here? True federation, probity and accountability or maintain the status quo. There are always choices to make and lines to draw.

The stupid jokes are still on you, Nigeria..!

aderounmu@gmail.com

(photo credit: Vanguard newspaper for pastors and jets, information Nigeria for Alison and jet. daily independent for rulership fleet)

Obama’s Victory: Provoking African Politicians to Positive Actions

By Adeola Aderounmu

In Africa the things that should unite us have been used to divide us and the outcomes are hunger, poverty, impoverishment, penury and wars.

At this moment (Nov the 5th 2008) in the United States, history has been made. Barack Obama born of a Kenyan father and an American mother became the 44th President-elect of the United States of America. American democracy is not perfect. It has its short comings and pitfalls. The rigging of votes by George Bush in Florida in 2000 and the dirty campaign mastered by his father will remain as some of the most shameful highlights of American democracy.

Nevertheless the peaceful transition of power from one democratically elected president to another is a trait that is worth emphasising when it comes to American politics and democracy. As Barack Obama waits in the wings as the president-elect of the United States, it is time to take up some provocative issues with some African countries and their leaders. This moment of Obama’s glory and triumph of people power must not be wasted without reminding Africans about their backwardness. This is the best time to provoke those extremely bad leaders and looters who are spreading poverty as a way of life for millions of Africans.

Americans have voted and Obama has been declared the winner. McCain was very quick to send his congratulatory message to Obama. If Obama had lost, he would have done the same to Senator McCain-send him a congratulatory message. McCain and Obama campaigned and sometimes one spoke ill of the other but that is the nature of politics. They did not however send assassins after each other and they did not wish each other dead. The crux of the matter was the United States as a country and how best the country can make progress. In Nigeria, many politicians have been killed under mysterious circumstances and no one has been held responsible for the killings.

Recently in Zimbabwe and Kenya the instrument of governance and violence was used to send many innocent people to their graves. Mugabe killed as many people as he could in 2008 just to silent the opposition and remain in power. In some African countries, the urge to remain in power or to acquire the power is with evil intention and revenge. Will there come a time in the history of Kenya, Nigeria and Zimbabwe when elections will be held without violence?

McCain is not talking about power sharing and he has not told his supporters to go on the rampage. No one has complained about rigging of elections or the minor irregularities. The country comes first and personal interests stay in the background. Kenya and Zimbabwe are today practising a useless form of democracy called power-sharing government. The implication is that one corrupt leader coerce with another potential corrupt leader to destroy the mandate of the people. This scenario also implicates the opposition in these countries as agents of evil. A man who is seeking the good of his country will under no circumstances participate in an evil regime or a regime that is strangulating democratic principles.

They always argue for the government of National Unity in the name of peace. That is blatant lie. Who created the chaos in the first place? What these corrupt African leaders do is to sow distrust and hatred in the population and then capitalise on these misdemeanours to accomplish their own selfish ambitions which is primarily self-enrichment. In Nigeria, there has not been any peaceful election since 1959 except in 1993 and the results of that peaceful election were annulled by a military gangster called Ibrahim Babangida. The winner of that presidential election was imprisoned by another military dictator called Abacha. MKO Abiola the man presumed to have won the only peaceful and fair presidential election in Nigerian history was killed under the leadership of a dictator called Abdulsalami. Interestingly though the United States government was implicated in the assassination of MKO Abiola. This is because he died when an entourage sent from the White House was visiting him in a Nigerian Prison!

I have stated earlier that the United States is not a perfect country. Still the democratic principles in a way offer a lot of exemplary approaches that could be borrowed. In the just concluded presidential election in the US, the world didn’t even have to wait for all the results to be announced or counted. The winner of the presidential election-Barack Obama, was known even before the counting was concluded. This is impossible in Nigeria or Kenya. It will be an abomination in Zimbabwe for a winner to emerge when the final vote has not been counted. It will be a recipe for violence and disaster. As a matter of fact, votes have never been counted in Nigerian elections. Since 1959 this country that pride itself as the giant of Africa has continued to waste billions of naira on conducting elections that never matters. Nigeria is severely corrupt and unbelievably incapable of conducting a decent election 48 years after it became independent. This is very shameful indeed.

In April 2007, Mr. Obasanjo who was the outgoing president in Nigeria single-handedly installed Mr. Umar Yar Adua as Nigerian’s new illegal president. He was able to do this by conspiring with the Independent Electoral Commission (INEC) whose Chairman is a man of questionable character. Obasanjo himself employed Mr. Iwu as the chairman of the INEC. But there is nothing independent about the INEC. It was manipulated and controlled by the ruling party in Nigeria. Mr. Obasanjo it must be noted had ruled for 8 years (1999-2007) using the power of force rather than votes. The votes were rigged and manipulated twice to allow him win the elections. The story of Nigerian Politics continues to be a very bad example to other countries in Africa. It is both devastating and disheartening.

I was particularly taken aback by the massive support that Obama received from Nigerian politicians and law makers. But have these lazy and corrupt Nigerian politicians sat down to ask themselves this question: Are we (Nigerian Politicians and leaders) stupid? They should ask themselves more questions:

• Why can’t we conduct peaceful elections in Nigeria?
• Why do we kill ourselves during election time in Nigeria?
• Why are issues and policies never discussed since the collapse of the second republic in Nigeria?
• Why do we rule the country by looting public treasuries and spreading poverty like wild fires?
• Do we need psychiatric tests before we are allowed to run for public offices in Nigeria?

Agreed that the incursion of the foolish military into governance in Nigeria (and other countries as well in Africa) landed a negative blow to our sense of purpose and direction as a nation: still that is not enough excuse to practise the kind of crude democracies that are seen in Nigeria, Kenya and Zimbabwe.

In some African countries like Somalia, there is complete absence of a government. In 2008 Congo, a genocide war is brewing intensely because of the fight for the nation’s wealth. In Africa the things that should unite us have been used to divide us and the outcomes are hunger, poverty, impoverishment, penury and wars.

Some people blame the western world for most of the suffering, pains and political instability in Africa and even in parts of Asia. I beg to disagree on this generalized concept. In our modern world every nation has the means and possibilities to steer the wheels of its progress independent of its colonial masters or former oppressors. What is needed is the proper diplomatic dispensation that pursues mutuality rather than supremacy or vengeance as we saw in Zimbabwe. At this stage and age of globalization, I strongly believed that each nation is shaped not only by foreign influences but also by the thoughtfulness, soundness and sanity of its leaders and politicians. The sense of belonging instilled in the citizenry also plays a key role in nation building.

The question of public service in relation to intelligence, reasoning, accountability, probity and sanity therefore becomes very important in the analyses of the woes of sub-Saharan African especially. What is wrong with sub-Saharan Africa? Why does the attention of the world have to remain fixated on poverty, diseases, corruption and the gross incompetence of the leaders, politicians and warlords of sub-Saharan Africa?

Some people also argued that it took the US and the British over 200 years to accomplish their stable democracies. This is simply lame excuse and idle talk to allow African leaders to spread their shallow intelligence in a jet-age world. What is clear is that the parameters to measure progress over the last 2 centuries have been dramatically transformed. We are now living in a technologically advanced world.

This is the age of computer advancement and no silly excuse can be offered to support retrogression and redundant Cognitivism. What took months or years to achieve 200 years ago can now be done in micro-seconds. Even when I was a little boy, I wrote letters and waited for weeks and months before getting responses. Do African leaders and their uninformed supporters have any idea how long it takes now to get a response for my electronic messages or chats? Give me a break! The global world is now a leveled playing field and one part of the world cannot continue to refer to the prehistoric timeline of countries like the US and Britain in order to ascertain when to achieve true greatness. With the kinds and nature of resources in Africa, it should be the wealthiest continent in theory and practice.

There is corruption everywhere in the world but the nature of the corruption in Nigeria and some other countries in Africa for example is unparallel. There are probably more than 90m people representing more than 50% of the population in Nigeria who are living on less than 1 dollar a day. This is the difference between corruption in Africa and other places. The effects are profound in Africa.

It amazes me when people compare corruption or its impact in my country Nigeria with other places. The institutions of governance are heavily compromised in Nigeria. What is expected is that people move in and out of institutions that are functioning and regulated. For example whether George Bush likes it or not he would vacate the White House in January 2009. Bill Clinton before him did the same without any bitterness. It has never been like that in Nigeria. It is always a case of someone forcing himself in and other people forcing him out. This is the failure of institutions and a serious questioning of our collective intelligence is always brought to the front when these anomalies come to play on the world stage.

But the anomalies are not unexpected. For instance there is absolute disorganization and disorientation in our attitudes in Nigeria. In the US election it is possible to see exactly how many people voted, their race, their gender and their ages. This is an impossible mission in Nigeria. From the scratch, the voters register lists are falsified and ghost names are on the lists. Underage voting is common practice in Nigeria. Above all, it just doesn’t matter about the irregularities because a caucus of people would eventually sit down and verbally decide who wins and who lost in Nigerian elections. In several cases, the political godfathers determine the case of the contestants and the amount of money that can be spent during the bargaining plays a key role. We have seen in Nigeria where someone who is not a contestant or a candidate won an election!!!

Nigeria is presently seeking political reforms while Kenya and Zimbabwe are making do with unified corrupt governments. It is time to have intelligent inputs and outputs in the governments of these countries. Their progresses or failures will continue to inspire the rest of Africa. But there is an urgent need for re-awakening in Africa. From Congo, to Uganda, to Nigeria, to South Africa, to Kenya, to Zimbabwe, to Angola, to Rwanda, to Somali, to Eritrea, to Ethiopia, to Togo, to Ivory Coast, to Senegal, to Gambia, to Niger and to the rest of Africa. It is time to wake up. The victory of Barack Obama should henceforth be used as a new yardstick for the election processes for Africa.

No one should see this as an impossible mission unless we want to tell ourselves and the rest of the world that Africans are not intelligent. Do we want to tell the world that we are incapable of running smooth democracies? How much time does Africans need to be able to ascertain their independent which they fought for? Some diligent leaders fought and earned independence for Africa. Haven’t we allowed their labours to be in vain?

Africa cannot copy the exact form of democracy that we see in America but what is wrong with conducting peaceful elections? What is wrong with transferring power peacefully from one democratically elected president to another? What is wrong in building institutions that will stand for all time while allowing people and leaders to pass through them? What is wrong with trying for once to end the reign and spread of tyranny in Africa? What is wrong if African countries like Nigeria start to use the power of governance to create and spread wealth among the people? What is wrong with ending the wars and poverty across Africa?

Hopefully the presence of Obama in the White House and on the world stage will inspire Africa positively. Time will tell.

The worst democracies in the world

By Adeola Aderounmu

Some of the worst examples of democratic government are found in Africa. It is remarkable to note that even the country regarded as the cradle of humanity-Kenya that is, is among the most useless places on earth where crude democracy is established. If Africans cannot practice true democracy, they should denounce it and look for something that will work for the populace especially the poor people who are worst hit by the crimes of the gangster leaders. It is an anomaly to say for example that Nigeria, Kenya and Zimbabwe have democratic governments. In reality, what you see in these 3 countries are autocratic government imposed on the people in a “whether you like it or not manner”.

Kenya Example
Kenya’s Kibaki and Odinga are two selfish leaders who threw the country into turmoil. Together they are responsible for the death of more than 1 000 people and the displacement of nearly half a million others. Today they are both president and prime minister respectively in a power sharing deal that completely negate the significance of the votes casted in Kenya in 2007. Power sharing by these demonic leaders is not democracy. Power sharing is not a reflection of the votes that were discarded and disregarded.

Odinga is now trying to export Kenya’s democracy to Nigeria. Someone should tell him to shut up! Nigeria already has a disastrous form of “home-grown” democracy and the last thing we need in Nigeria is a further dilution of that calamity. So Odinga, Shut up! The only reason you accepted the Prime Minister’s position was for your own selfish reason and that is not related to anything “peace” or “prosperity”.

Zimbabwe’s Example
After Kenya came power sharing also in Zimbabwe. Mugabe is 84 and he is still the autocratic leader in Zimbabwe. He refused to vacate the office of the president even when it was clear that he lost the elections. He said he doesn’t want the opposition in power because the opposition received the backing of the West. But the issue is: who voted for the opposition? Is it the West or the people of Zimbabwe who voted in March 2008?

Anyway, the opposition leader just like in the case of Kenya also accepted to be prime minister. They call it “in the interest of peace”. Good point! But who created the absence of peace in the first place? Of course it is the murderous leaders. It is the likes of Mugabe and Tsvangirai (aided by the West?) who instigated chaos and turmoil and the end result is that the votes became useless!

Truth is no decent man should accept to share power with people like Mugabe and Kibaki who have lost both the plan and ideas regarding modern world. It would have been better to let them persist as sole leaders rather than serve with them. To serve along with them is not the solution especially as the principles of democratic governance are compromised. Why should the people come back another day to vote if the outcomes of the previous voting resulted to power sharing? What then is the meaning of democracy? Nonsense!

Complicated? Yea! When you don’t have a sound principle, you’ll always accept to serve with wicked leaders like Mugabe and Kibaki and you’ll pretend it is for the people. It also shows that the likes of Odinga and Tsvangirai are selfish and very desperate. They are sharing power with friends and co-looters. The people are suffering!

Nigeria
My last example of some of the worst democracies in the world comes from Nigeria. Does anyone know that 20% of black people worldwide are Nigerians? If you break this down it means that for every 5 blackman /woman that you see, 1 is Nigerian!

Yet in this great country, the sleeping giant of AFRICA, democracy remains elusive! Nigeria is not yet a democratic country because since 1959 when the first elections were held, votes have never been counted. It is a tradition that Obaanjo passed on to his puppet called Yar Adua. Nigeria has also suffered tremendously as a result of the incursion of the military into partisan politics. People like Babangida and the Abacha family stole billions of naira and destroyed all the institutions of governance to ground zero.

Nigeria is very corrupt and the corrupt leaders and politicians continue to use stolen wealth to oppress the other people who are more than 90m and living on less than 2 dollars a day. In a country of 140m it is very shameful that those who could save the country are voiceless and powerless.

I am still amazed why Nigerians troop out on every Election Day to cast votes that will never be counted. That phenomenon should be listed as the eighth wonder of the world. In Nigeria, the situation is worse than in Kenya and Zimbabwe. Why? Because the results of elections are already determined before the Election Day. The godfathers who are mostly illiterates and idiots have their ways of sharing and dividing the political office in caucus meetings. It is a shame and today (october 13 2008) as I write there are violent incidents going on in Lagos Nigeria because of some silly re-election. There is no election in Nigeria without violence, arson, murder, molestation and assassination.

The political situation in Nigeria defiles all logic and human reasoning. This is a country that continues to produce some of the most intelligent people in the world. Nigerians are probably the most intelligent people in Africa, US and UK (and Europe generally) and even in the Middle East and Australia. It is therefore amazing how the idiots in politics have destroyed the institutions of governance and made it a cabal affair. It is amazing how Nigerians continue to develop other countries of the world while their homeland is almost uninhabitable.

Conclusively, there are some democracies in the world marred by stupidity, selfishness, looting, corruption and massive maladministration but the examples of Kenya, Zimbabwe and Nigeria readily comes to mind because of the attendant effects of these anomalous democracies on the lives of the people. For example, there is no reason why every individual in Nigeria should not be a millionaire theoretically. That the monies for 140m continue to end up in private accounts and private pockets remain one of the unsolved mysteries of the 21st century, the 9th wonder maybe!